พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย - more info.

........ตั้งอยู่บนเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดให้ประชาชนผู้สนใจที่จะศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ได้มาเยี่ยมชมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2550 กำหนดวันและเวลาในการเยี่ยมชม ระหว่างวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 17.00 น. (หยุดวันจันทร์ 1 วัน ยกเว้นตรงกับวันนักขัต-ฤกษ์ จะเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ)

ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จำหน่ายบัตรเยี่ยมชม เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ฯ ดังนี้

สำหรับผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
เด็กนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 20 บาท
กรณีทำหนังสือแจ้งมาเป็นหมู่คณะ (จำนวน20 คนขึ้นไป) จะเสียค่าบำรุงผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท